Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा ...

 • क) “विधान” भन्नाले “डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल”को विधानलाई जनाउँंछ ।
 • ख) “संस्था” भन्नाले “डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल” जनाउँंछ ।
 • ग) “समिति” भन्नाले यसै विधान बमोजिम गठन हुने कार्य समितिलाई जनाउँंछ ।
 • घ) “ऐन” भन्नाले संस्था दर्ता ऐन,२०३४ लाई जनाउँंछ ।
 • ङ) “नियम, विनियम“ भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम,विनियमलाई जनाउँंछ ।
 • च) “पदाधिकारी” भन्नाले अध्यक्ष,प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षलाई जनाउनेछ र कार्य समिति सदस्य भन्नाले कार्य समितिको सदस्यलाई जनाउँंछ ।
 • छ) “अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य र आमन्त्रित सदस्य” भन्नाले यस संस्थाका अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित कार्य समिति सदस्यलाई जनाउँंछ ।
 • झ) “स्थानीय अधिकारी ” भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँंछ ।
 • ञ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम, विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
 • ञ) “साधारणसभा” भन्नाले संस्थाको वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारणसभा समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।
 • ट) “सदस्य” भन्नाले विधान बमोजिम सदस्यता लिएका सदस्य संस्थाहरुलाई जनाउँंछ ।
 • ठ) “बैठक” भन्नाले संस्थाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठक सम्झनु पर्दछ ।
 • ड) “उप समिति” भन्नाले कुनै काम,कर्तव्य तथा अधिकार र अवधि तोकी गठन हुने उपसमिति सम्झनु पर्दछ ।
 • ढ) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गतेदेखि अर्को वर्षको आषाढ मसान्तसम्मलाई जनाउ“छ ।
 • ण) “सल्लाहकार समिति” भन्नाले विधान बमोजिम गठन भएको सल्लाहकार समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

संस्थाको छाप र चिन्ह

संस्थाको एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ । जसको नमुना अनुसुची– १ मा दिइएको छ । संस्थाको नाम, छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको स्ांस्थासंग मेल खाएमा संशोधनको प्रकृया द्वारा तुरुन्त संशोधन गरिने छ ।