Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

विविध

निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थाः

  • क) यो संसथा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराइ सो को जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई र सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ ।
  • ख) कार्य समितिले निर्वाचन प्रयोजनका लागी एक निर्वाचन समितिको गठन गर्नेछ ।
  • ग) निर्वाचन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्ने छ ।
  • घ) निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन समितिको निर्णयनै अन्तिम हुनेछ ।
  • ङ) निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन समिति स्वतः विघटन हुनेछ ।

अविश्वासको प्रस्तावः

संस्थाका १/३ सदस्यहरुले कारण सहीत कुनै पदाधिकारी वा सदस्य उपर लिसखत रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यसरी अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन आएको स्थितिमा २१ दिन भित्र साधारणसभा बोलाइनेछ । सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यलाई अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा लिखित जानकारी गर्राई सफाई पेस गर्न ७ (सात) दिनको समय दिइनेछ । साधारणसभाको कुल सदस्यताको २/३ बहुमतबाट त्यस्तो पारित भएमा प्रस्ताष्ति पदको व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ । निर्वाचन भएको ६ महिना नपुगी वा प्रस्ताव विफल भएको ६ महिना नपुगी पुनः त्यसै व्यक्तिउपर त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

विधान संशोधनः

यो विधानको कुनै दफा वा उपदफा संशोधन गर्नुपर्ने त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव कार्यसमितिको कुनै पदाधिकारी सदस्य वा साधारण सदस्यले कार्य समिति समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावमा कार्यसमितिले र्समर्थन जनाई साधारणसभाको कूल सदस्य संख्याको २/३ (दुइ तिहाई) बहुमतबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो संशोधन लागु हुनेछ । सो को जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई दिइनेछ ।

नियम बनाउनेः

यो विधानको अधीनमा रही साधारणसभाले आवश्यक नियमहरु ब्नाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम स्थानीय अधिकारीलाई जानकारी गराइनेछ ।

निश्क्रिया तथा कानून बमोजिम हुनेः

यो विधानको कुनै पनि दफा उपदफामा लेखिएको कुनै कुराहरु प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाँझिन गएमा बाझिन गएको हदसम्म स्वतः खारेज हुनेछ ।

व्याख्याः

यो विधान व्याख्या गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई हुनेछ ।

गोप्यता भङ्ग गर्न नहुनेः

यस संस्थाका कुनै पदाधिकारी वा सदस्यहरुले संस्थाको अहित हुने कार्य गर्न हुदैन र संस्थाको गोप्यता भङ्ग गर्न हुँदैन । कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य तथा साधारण सभाका सदस्यहरुले बैठक वा सभामा असभ्य र अश्लील शब्दको पैयषेग गर्नु हुँदैन ।

निर्देशनको पालनाः

स्थानीय अधिकारीले समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु संस्थाको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः

यो विधानमा भएको व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनस्थ हुनेछ । यस संस्थाले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्रबैँकको नीति निर्देशनको परिधिभित्र रही कार्यसम्पादन गर्नेछ ।

विघटनः

संस्था संचालन हुन नसकी वा अन्य कुनै कारण वश विघटन गर्नु परेमा साधारण सभाको २÷३ सदस्यहरुको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ । यसरी कारणवश संस्था विघटन भएमा संस्थाको दायित्व फरफारक गरी बाँकी सम्पुर्ण जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ ।

तदर्थ समितिः

यस संस्थामा तत्काल देहाय बमाजिम संस्था र पदाधिकारीहरु संलग्न रहेको एक तदर्थ समिति गठन गरिएको छः

क.सं. नाम थर प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको नाम पद स्थायी वतन पेशा
भीम प्रसाद न्यौपाने त्रीवेणी विकास बैंक लि. अध्यक्ष भैरहवा-७, रुपन्देही बैंकर्श
डि.बी. बम्जन गोर्खा विकास बैंक (नेपाल) लि. महासचिव पाप्ले-८ ओखलढुङ्गा बैंकर्श
सि.बी. लामा पशुपति विकास बैंक लि. कोषाध्यक्ष पोखरी नारायण स्थान - ८, काभ्रे बैंकर्श
प्रेमनिधि ज्ञावली अन्नपुर्ण विकास बैंक लि. सदस्य ग्वादी-६, गुल्मी बैंकर्श
विश्वनाथ कडेल गैरी शंकर बित्तिय संस्था लि. सदस्य वेनीघाट-१, धादिङ्ग बैंकर्श
धन प्रसाद र्राई गोर्खा विकास बैंक (नेपाल) लि. सदस्य काठमाण्डौ-३४ शान्तिनगर, काठमाण्डौ बैंकर्श
लङ्कबहादुर के.सी. त्रिबेणी विकास बैंक लि. सदस्य खिदिम-७ अर्घखाँची बैंकर्श