Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

सभा

साधारणसभाः

 • क. यस विधान अन्तर्गत संस्थापक र संस्थागत सदस्यता लिएका डेभलपमेण्ट बैंकहरु साधारण सभाका सदस्य रहने छन् ।
 • ख. साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च निकाय हुनेछ । यस सभामा प्रत्येक सदस्यले एक मत ९इलभ ःबल इलभ ख्यतभ० दिन पाउने छन् ।
 • ग. वार्षिक साधारण सभाका लागि कम्तीमा १५ दिन अगावै सभा हुने स्थान, मिति, समय र छलफलमा हुने विषयहरुबारे सदस्यहरुलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । साधारण सभामा गणपूरक संख्या ६० प्रतिशत हुनेछ । यसरी बोलाईएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा अर्को ७ (सात) दिनभित्र बोलाईएको सभामा ५१ प्रतिशत सदस्य संख्या उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
 • घ. वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्ष कार्यसमितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनेछ ।
 • ङ. कार्य समितिले कुनै विशेष परिस्थितमा संस्थाको सदस्यहरुको सभा बोलाउन आवश्यक देखेमा वा सस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये २५ प्रतिशत सदस्यहरुले सभा बोलाउन पर्ने कारण उल्लेख गरी कार्य समितिका अध्यक्षलाई लिखित रुपमा आवेदन गरेमा कार्यसमितिले संस्थाको सदस्यहरुको विशेष साधारण सभा बोलाउनेछ । उपरोक्त बमोजिम बोलाइने विशेष साधारण सभा बोलाउंदा सदस्यहरुलाई कम्तिमा ७ दिनको अग्रिम सूचना दिई सभा हुने स्थान, मिति, समय र छलफलमा हुने विषयहरुवारे जानकारी दिनु पर्नेछ । विशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य कार्यविधि एवं कुराहरु वार्षिक साधारण सभा संम्बन्धी कार्यविधि एवं कुराहरु सरह नै हुनेछ ।
 • च. साधारण सभाको अध्यक्षता कार्य समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्य समितिको प्रथम उपाध्यक्षले र निज पनि उपस्थित नभएमा कार्य समितिको द्वित्तीय उपाध्यक्षले गर्नेछ । उपरोक्त तीनै जना अनुपस्थिति भएमा सभाले छनोट गरेको सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ ।
 • छ. साधारणसभामा मत बराबर भएमा मात्र साधारणसभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेले मत दिन पाउनेछ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
 • ज. साधारणसभाको निर्णय पुस्तिका कार्यसमितिको महासचिवले राख्नेछ । निर्णय पुस्तिकामा साधारणसभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अध्यक्ष र साधारण सभाले तोकको अन्य कुनै दुई जना सदस्यले दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।

साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

 • क. कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने ।
 • ख. विधानको अधीनमा रही आवश्यक नियमावली स्वीकृत गर्ने ।
 • ग. कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
 • घ. लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तय गर्ने ।
 • ङ. कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
 • च. लेखापरीक्षकले पेश गरेको आर्थिक विवरण र आगामी वर्षको बजेट पारित गर्ने ।

कार्यसमितिको गठनः

साधारणसभाबाट निर्वाचित हुनेगरी एक कार्य समिति गठन गरिनेछ । कर्।यसमितिका सदस्यहरुको पदावधि २ (दुइ) वर्षरहनेछ । कार्यसमितिमा देहायका पदाधिकारीहरू रहने छन् ।

क) अध्यक्ष
ख) प्रथम उपाध्यक्ष
ग) द्धितिय उपाध्यक्ष
घ) महासचिव
ङ) सचिव
च) कोषध्यक्ष
छ) निवर्तमान अध्यक्ष
ज) सदस्य
झ) आमन्त्रित सदस्य
जम्मा १३

 • ख. कुनै कारणवस अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएमा वार्षिक साधरणसभा नभए सम्मको लागि यसरी रिक्त हुन आएको पदमा बाकीं कार्यकालका लागि कार्यसमितिले मनोयन गर्ने छ । निम्न लिखित अवस्थामा कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरुको पदावधी समाप्त हुनेछ ः
 • क. पदावधी समाप्त भएमा,
 • ख. पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा,
 • ग. लगातार ३ पटक सम्म विना पूर्व सूचना समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
 • घ. प्रतिनिधित्व गरेको डेभलपमेण्ट बैंक,यस संस्थाको सदस्य नरहेमा,
 • ङ निजको मृत्यू भएमा ।
 • च. प्रतिनिधित्व गरेको संस्थामा कार्यरत नरहेको ब्यहोराको पत्र सम्बन्धित डेभलपमेण्ट बैंकबाट प्राप्त भएमा ।
 • कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

  • क. साधारण सभाद्घारा पारित गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ।
  • ख. साधारण सभामा संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने ।
  • ग. संस्थाको हित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • घ. साधारण सभा प्रति उत्तरदायी हुने ।
  • ङ. संस्थाको दैनिक काम कारवाहीको रेखदेख, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
  • च. संस्थाको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु नियुक्ती गर्ने र निजहरुको पारिश्रमिक,सेवा,सुवि#2367;धा आदि निर्धारण गर्ने, सेवा शर्त निर्धारण गर्ने, निलम्बन, वर्खास्त एवं सरुवा, बढुवा गर्ने ।
  • छ. संस्थाकोे प्रवद्र्घन, सम्र्वद्घन एवं सम्बृद्घिका लागि आवश्यक योजना,कार्यक्रम तथा नीति तर्जुमा गराउने र कार्यन्वयन गर्ने ।
  • ज. संस्थाको आर्थिक कोष तथा अन्य चल,अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्घन गर्ने गराउने ।
  • झ. संस्थाकोे हरहिसाबको लेखापरीक्षण गराउने र वार्षिक आयव्ययका विवरणहरु तयार गरी हरहिसाव तथा आयव्ययको विवरण स्वीकृतिका लागि साधारण सभामा पेश गर्ने
  • ञ. संस्थाको आर्थिककोष व्यवस्थापन,लगानी तथा परिचालन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थाकोे नाममा चल्ति, वचत मुद्दती तथा अन्य खाताहरु खोल्ने ।
  • ट. विधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै बाधा अडकाउ भएमा फुकुवा गर्ने ।
  • ठ. यस विधानद्घारा साधारणसभाले गर्ने भनी तोकिदिएको वाहेक संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति तथा दैनिक कार्य संञ्चालनका लागी गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कारवाही गर्ने ।
  • ड. संस्थाकोे उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने ।

  कार्यसमितिको बैठकः

  • क. कार्यसमितिको बैठक कम्तिमा ३ महिनाको एक पटक अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ ।
  • ख. कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरुले लिखित माग गरेमा त्यस्तो माग गरेकाले मिति र समयमा बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।
  • ग. कार्यसमितिको गुणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत हुनेछ र बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।

  अन्य समितिहरुः

  • विधानको परिधिभित्र रही कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार समिति लगायत अन्य समिति,उप समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । यस्ता समितिको पदावधि तथा काम कर्तब्य अधिकार कार्य समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।